preskočite
  Jedžudž i Medžudž

  Ivideh da se popodnevni sati pretvoriše u pepeo. Sa leve strane počeše nadirati razna zla i zjale. Sa desne strane leteše poput jata ptica, na nas, da nas unište i satru. Dva velika plemena, međusobno različiti, ali su rod. Međusobno rod, ali i krvnici, koji dolaze da nam uzmu ono što smo im obećali. Krvnik ljudski, Iblis, zapovedaše njima i vodiše ih ka nama. Zulkarnejnova brana je popustila. Ono što je bilo iza brana i pod ključem,sada je krenulo, sa svih krajeva sveta, oslobođeno, da nas obavesti o našoj konačnoj propasti. Jedina nada je svetlost koja nam dođe sa neba. Isus Hrist, Isa a. s., Sin Božiji, dođe sa Nebesa da razori dela đavolska, a mi, ljudi jadni, preplašeni, šćućurismo se što više mogosmo. Na nas je krenula aždaja razjapljenih čeljusti, šta smo drugo mogli? Sada smo bili međusobno prisni, Musliman je bio uz Hrišćanina, a Jevrej uz Muslimana. Čekamo dugo juriš Iblisovih vojnika da nas grešne obrišu sa lica Zemlje. A oni, vojnici zla i užasa, tako srčano, tako srećno, jurišaše na nas, žedni naše krvi, gladni našega mesa. Njihov broj činio se beskonačnim. Ništa nije bilo uz nas da nas odbrani, osim Isusa, koji se pojavi na Nebesima u vidu svetlog Sunca. Blještaše kao stotinu Sunaca, belom svetlošću. Osvetli nas i vojnici zla videše koga treba da kazne, za njegove grehove, za njegova zlodela. Mnogo smo zla učinili planeti, mnogo smo se ohrabrili, mislili smo neće nam biti ništa, hajde da jedan drugome činimo propast, hajde da jedan drugoga upropastimo. Hajde da budemo poročni jer jedan je život, živi dok si živ, a posle, kako ti je volja, nismo se nadali da ćemo, još u ovome veku biti kažnjeni za naše opačine, za naše nemoralnosti, za naše rušenje pravde i svega onog što je dobro, sada je na kraju došao dan polaganja računa. Iblis kreće sa svojom decom na nas, da preuzme svoju nagradu, i da je odvede sa sobom u svoju domovinu, Džehenem. Jako toplo mesto, gde se kosti odvajaju od mesa, a meso pretvara u kašu. Meso nevernika će nahraniti pohlepne demone. A ko su oni? Oni su naš strah i naš trepet, oni su Jedžudž i Medžudž, oni su Gog i Magog. Najzanimljivije proročanstvo je u pravo o narodima koji će označiti kraj sveta. U Islamu su poznati pod imenom Jedžudž i Medžudž, dok su u Hrišćanstvu i Judaizmu poznati kao Gog od Magoga ili Gog i Magog.

  Kako su Gog i Magog opisani u Hrišćanstvu i Judaizmu?

  Na samom početku, navešću vam biblijske stihove o Gogu i Magogu: 1. Opet mi dođe Reč Gospodnja, govoreći: 2. »Sine čovečiji, okreni lice svoje prema Gogu u zemlji Magogu, knezu i glavi u Mesehu i Tuvalu, i prorokuj na nj«. 3. I reci: »Ovako veli Gospod: evo me na tebe Gože, kneže i glavo Mesehu i Tuvalu«. 4. I vratiću se nazad i staviću ti žvale u čeljusti i izvešću tebe i svu vojsku tvoju, konje i konjike, sve dobro odevene, zbor veliki sa štitovima i štitićima, sve koji mačem mašu, 5. Sa njima Persijance, Etiopljane i Puteje, sve sa štitovima i pod šlemovima, 6. Gomera i sve čete njegove, dom Togarmin sa severnoga kraja i sve čete njegove, mnoge narode sa tobom. 7. Pripravi sve i spremi se ti i ljudstvo tvoje, što se sabralo kod tebe, i budi im stražar. 8. Posle mnogo vremena bićeš pohođen, i poslednjih godina doći ćeš u zemlju izbavljenu od mača i sabranu iz mnogih naroda, u gore Izrailjeve, koje behu jednako puste, a oni će izvedeni iz naroda svi živeti bez straha. 9. I podignućeš se, i doći kao bura, bićeš kao oblak da pokriješ zemlju, ti i sve čete tvoje i mnogi narodi sa tobom. 10. Ovako veli Gospod: »I tada će ti doći u srce stvari, i smišljaćeš zle misli«. 11. I reći ćeš: »Idem na zemlju gde su sela, i udariću na mirni narod koji živi bez straha, koji žive u mestima bez zidova i nemaju prevornica ni vrata«. 12. Da napleniš plena i nagrabiš grabeža, da posegneš rukom svojom na pustinje naseljene i na narod sabrani iz naroda, koji se bavi stokom i imanjem, i živi u sred zemlje. 13. Sava i Dedan i trgovci tarsiski i svi lavići njegovi kazaće ti: »Jesi li došao da pleniš plen? Jesi li skupio ljudstvo svoje da grabiš grabež? Da odneseš srebro i zlato, da uzmeš stoku i trg. Da napleniš mnogo plena?« 14. Zato prorokuj, sine čovečiji, i reci Gogu: »Ovako veli Gospod: ‘U ono vreme, kada će moj narod Izrailj živeti bez straha, nećeš li znati?’« 15. I doći ćeš iz svog mesta, sa severnog kraja, ti i mnogi narodi sa tobom, svi jašući na konjima, mnoštvo veliko i vojska velika. 16. I podignućeš se na moj narod Izrailja kao oblak da pokriješ zemlju, u poslednje vreme dovešću te na zemlju da me poznadu narodi kada se posvetim u tebi pred njima, Gože! 17. Ovako veli Gospod: »Nisi li ti onaj o kome govorih u staro vreme preko sluga svojih, proroka Izrailjevih, koji prorokovaše u ono vreme godinama da ću te dovesti na njih«. 18. A kada dođe Gog na zemlju Izrailjevu, govori Gospod, onda će se podignuti jarost moja u gnevu mojem. 19. I revnosti svojoj, u ognju gneva svog govoriću: doista, tada će biti drhat veliki u zemlji Izrailjevoj. 20. I ribe morske i ptice nebeske i zveri poljske i sve što gamiže po zemlji, i svi ljudi po zemlji zadrhtaće od mene, i gore će se razvaliti i vrleti popadati, i svi će zidovi popadati na zemlju. 21. I dozvaću na nj mač po svim gorama svojim, govori Gospod: »Mač će se svakog obratiti na brata njegovog«. 22. I sudiću pomorom i krvlju: i pustiću na nj i na čete njegove i na mnoge narode, koji budu sa njim, silan dažd, kamenje od grada, oganj i sumpor. 23. I proslaviću se i posvetiću se i biću poznat mnogim narodima, i poznaće da sam ja Gospod. Gog Magoga su prorokovani neprijateljski narod koji će na kraju sveta, odnosno na Sudnjem Danu doći da ubiju Božiji narod (sve pobožne ljude). Prema Genezi, Gog i Magog su narodi koji potiču od Jafeta, sina Nojevog. Što se tiče proročanstva o ovom narodu, Judaizam se malo razlikuje od Hrišćanstva i Islama. U Judaizmu se smatra da će dolaskom Goga i Magoga, doći do njihovog poraza od strane Mesije i da će nastupiti mesijsko doba. Suprotno, hrišćansko i islamsko tumačenje je drugačije: doći će do Apokalipse, gde će Gog i Magog krenuti na Boga, krajem milenijuma. Pre svega, dugujem vam objašnjenje o tome ko je u stvari Zulkarnejn? Zulkarnejn je, u stvari, Aleksandar Makedonski. U Islamu se smatra da je i on bio Božiji poslanik. Legenda koja se vezuje za Gog i Magog se odnosi na kapije Aleksandra Makedonskog, koje je on podigao na planini Kavkazu i tako zapečatio plemena Goga i Magoga. Postoji mnogo objašnjenja ko su ti narodi, ali prema istoričaru Josifu, oni su bili Skiti. Postoje i tumačenja da su oni Huni, Mongoli i Hazari, a moguće i deset izgubljenih plemena Izraela. Što se tiče surovosti naroda Goga i Magoga, postoji predavanje da su oni skloni kanibalizmu nad ubijenim vojnim neprijateljima. Prema biblijskom tumačenju, Gog i Magog je uništio Bog, kada su postali pretnja po Izrael. Poražena vojska Goga i Magoga je prema podacima sahranjena u dolini koja je nazvana Harmon-Gog ili Dolina Vojske Goga. U Novom Zavetu se govori o Gogu i Magogu u smislu da će se posle hiljadu godina, Satana osloboditi okova ropstva i izaći iz ćelije. Prevarom će pridobijati sve više i više ljudi uz sebe, koji će biti predvođeni Gogom i Magogom. U Islamu postoji jako zanimljiva priča o Zulkarejnu, o njegovoj borbi sa plemenima Goga i Magoga, kao i samoj izgradnji brane, odnosno zidina. U svom pohodu, Aleksandar Makedonski nailazi na narod blizu planina, koji su dostigli ogroman nivo lenjosti, narod koji se nalazio na dnu neznanja i sa kojima se sa mukom on sporazumevao. Ti narodi su ga obavestili o čudnom narodu koji se zove Jedžudž i Medžudž i koji čine velike pljačkaške pohode i napade. Oni mu predlažu da između njih napravi zidine i nude mu bogatu nagradu za to i ako ih spase nasilnika. Deo teksta u Kur’anu koji opisuje ovaj događaj: »I on pođe. Kada stiže između dve planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumevao: ‘O Zulkarnejne’, rekoše oni. ‘Jedžudž i Medžudž čine nered na Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi?’ ‘Bolje je ono što mi je Gospodar dao’, reče on. ‘Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zidine podići. Donesite mi velike komade gvožđa!’ I, kada on izravna dve strane brda, reče: ‘Duvajte u gvožđe!’ A kada ga usija, reče: ‘Donesite mi rastopljen mesing da ga zalijem’. I tako oni nisu mogli ni da pređu niti su mogli da ga prokopaju: ‘Ovo je blagodat Gospodara moga!’, reče on. ‘A kada se pretnja Gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a pretnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti’« (El-Kef, 92-98). Ovi ajeti nam donose dosta informacija o Jedžudzu i Medžudžu. Vidimo da je svako imao svoje zadatke u gradnji zidina. Postoji predavanje u Islamu da je jedan od Muslimana u vreme Muhameda, pronašao zidine koje je sagradio Aleksandar Makedonski. Kada se vratio nazad i prepoznao jedan govor u Kur’anu baš o tim zidinama, otišao je kod Muhameda i rekao mu: »Alahov poslaniče, ja sam video branu«. Obzirom da se radi o nesvakidašnjem događaju i činjenici o tako velikom religijskom dokazu, Muhamed mu je rekao: »Opiši mi je«. Na to je čovek odgovorio: »Bila je poput uglađene burde. Na njoj su bili putevi crvene, žute i crne boje«. Na to je Muhamed odgovorio: »Zaista si je video« (Kurtubi, Tefsir, 11:62). Više je nego jasno da je ovaj Musliman video branu sa suprotne strane od Jedžudža i Medžudža, jer da, ju je video sa druge strane, sigurno da ne bi uspeo da se vrati i ispriča svoju priču, sa obzirom o kakvom se zlu radi sa unutrašnjosti zidina. Ovo su, dakle, bili opisi na koji način Gog i Magog vide Hrišćanstvo i Judaizam, a na koji način Islam. Na nama ostaje da preispitamo sve informacije, spojimo sve zajedno i proučimo.
  
  
  

  Trostruki Mesec (Privezak)

  3.000 R. S. D./30 €

  Veštičije Kamenje

  3.000 R. S. D./30 €