preskočite
   Đini u Islamu

   Siguran sam da većinu vas...

   Zanimaju, kao neizostavan deo toga i neka bića iz monoteističkih religija, a tema ovog teksta su upravo jedna od tih bića ― zvana Đini.
   Đini su neizostavan deo, kako okultnog, tako i za avramsku religiju Islam, koja je druga po veličini i najbrže rastuća monoteistička religija, posle Hrišćanstva. Za one koji ne poznaju razliku između đina/demona i šta su đini (po islamskoj tradiciji), malo ću objasniti. Pre svega svi demoni su đini, ali nisu svi đini demoni/šejtani. Veruje se da imaju svoj nevidljivi svet i da imaju svoje nacije, čak i stranke manje-više. Neki su Muslimani, neki Hrišćani, pa se samim tim nameće i teorija da ima i ateista. Prema Kur’anu, đin ili džin (Jinn ili Djinn) je stvorenje slobodne volje koje je Bog (Alah) stvorio od bezdimne vatre, kao što je ljude stvorio od gline. Đini, kao i ljudi, imaju svoje društvo i žive u zajednici. Za ljudsko oko su nevidljivi, mada oni mogu da vide ljude. Za razliku od „islamskih“ anđela (meleka), koji ne mogu da rade protiv Boga i prinuđeni su da uvek rade dobre stvari, đini imaju slobodnu volju i mogu da budu dobri ili zli. Uloga zlih đina se poklapa sa ulogom demona u Hrišćanstvu, koje je takođe monoteistička religija, gde oni mogu da posednu ljude i da podčine svojoj volji. Da bi zaveli ljude, đini često preuzimaju drugačiji oblik, zli ili dobri (za primer: životinje, rastinja/grmova ili čoveka). Đini mogu da posednu čoveka (tada čovek postaje lud ― arapski: madžnun). U Islamu je jevrejski kralj Solomon poznat po tome što je savladao đine i sebi ih pododredio. Oni mogu da prihvate religiju, i nikada se ne suprostavljaju Bogu, ali uvek Ga posmatraju (kao anđeli). U glavnom su prema čoveku ljubazni i takmiče se sa njim za Božiju ljubav. Opisani su u knjizi »Hiljadu i Jedna Noć«. Pretpostavlja se da je izvor đina iz starodavnih hananskih verskih šega. Iako đini mogu da biraju između dobre i zle strane, daleko je veći broj zlih đina. Cilj zlih đina je da nanesu što veću štetu ljudima, jer ih je zaveo Iblis (Lucifer, Satana, Đavo), kome je to svrha postojanja. Njihov zadatak je da nad ljudima izvršavaju sihire (sihr: urok). Imaju sposobnost da uđu u ljudsko telo i da preuzmu kontrolu nad ljudskim umom, mogu da nanesu ljudima fizičku bol, ali i da ih dovedu do ludila ili im donesu jako tešku bolest. Zanimljivo je to da su oni, u stvari, pored toga što su sluge Iblisa, takođe i sluge Iblisovih sluga, sihirbaza (ljudi koji imaju sposobnost da ureknu nekoga, koji mogu da vide đine i sa njima da budu prijatelji). Poznato je da među zlim đinima postoji određeni vid hijerarhije, slično kao i sa ljudima. Na najnižem nivou su šejtani (reč nastala od fonetičkog »Satan«), to su svi zli đini, zatim slede Ifriti ― koji su daleko veći i moćniji šejtana, i – na kraju – celoj hijerarhiji je gospodar Iblis.

   Ko su đini?

   Đini su živa bića nevidljiva našem oku. Oni imaju razum, pamet, lukavost, podlost. Na našoj planeti ih ima mnogo više nego ljudi i oni nas vide dok mi njih ne vidimo. Njima je cilj da teraju čoveka na greh da bi na kraju čovek bio zauvek uništen. Oni nisu u stanju da posednu samo one koji iskreno veruju u Boga, one koji jednom Bogu vrše molitvu. Svi ostali su podložni njihovom uticaju. Oni ne znaju budućnost. Borba protiv njih je molitva.
   Raznih su vrsta: letači, zatim onih koji se zemljom kreću skakajući velikom brzinom i onih koji mogu da se kreću ispod vode. Žive prosečno od 1000 do 4000 godina. Napadaju u glavnom noću, a najviše izlaskom i zalaskom Sunca. Letači su, kao što im i sama kvalifikacija kaže, oni koji lete vazduhom. Ova vrsta đina najčešće služi za urok, zavist i ulazak u ljudsko telo na nekoliko sati. Nakon što zadovolje svoje interese, oni odlaze. Najčešće pogađaju gornji deo tela ― glavu, vrat i grudi. Njihova opasnost leži u tome što lako može da se prizove i da prenese podatke i vesti. Ova vrsta đina može da uđe u kuću u kojoj se molitva redovno obavlja, ako nema pasa i mačaka i njihovih slika. Hodajući đini hodaju zemljom, ali ne poput ljudi. Izvanredno su brzi u svom hodu, u stanju su da skaču i preskaču velike stvari. Ova vrsta đina često ulazi u svinje, majmune, pse i mačke; pogađaju leđa, stomak, matericu, polni organ i noge. Većina od ovih đina boravi na đubrištima, ruševinama i pustarama. Ronioci vole kupanje u vodi, a naročito hladnu vodu. Mnogo pričaju i brzo se ljute posle čega se teško vraćaju u normalno stanje. Kada se na njih izvrši pritisak lako napuštaju ljudsko telo. Prilikom biranja boravišta, đini daju prednost mestima koja nisu nastanjena ljudima. Neki od njih nastanjuju đubrišta i odpade, a ima i onih koji stanuju među ljudima. Takođe vole da budu u rupama i procepima. Ifriti su vrsta snažnijih i moćnijih đina od Šejtana. Oni koji stanuju među ljudima nazivaju se Amirima. Da rezimiramo... • Đini su Hakika (stvarna pojava), i nisu hurafa (izmišljotina). • Stvoreni su radi ibadeta (robovanja Bogu). • Stvoreni su od vatre. • Nazvani su ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje. • Ima ih nekoliko vrsta: neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću jako brzo. • Svaki čovek ima po jednog đina uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom celog života. • Đini umiru. • Đini jedu i piju, sa tom razlikom što se đin nevernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Božije Ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede levom rukom. • Mogu da se pretvarati u razne oblike, to jeste posedaju: pretvaraju se u ljude, u pse, u živinu, i tako dalje. • Reč »Đin« se odnosi na sve vrste đina, dok se reč »Šejtan« odnosi samo na đine nevernike. • Najveća fitna (sumnja, sumnjivo, i sve što nije jasno određeno da li je halal ili haram. Takođe fitnah ili fitnat (فتنة) je arapska reč koja, u zavisnosti od konteksta, može da označava razdor, nemire, obmane ili haos) koju voli da izazove i proizvede šejtan jeste da razdvoji dvoje ljudi, a posebno muža i ženu. • Đini su obaveznici (mukellefun) poput ljudi, i ima đina Muslimana i đina nevernika. • Poslanik Muhamed je i Božiji poslanik njima. • Đinima se takođe beleže dela, pa će za dobra dela da budu nagrađeni, dok će za loša dela da budu kažnjeni. • Ako se đin pokaje, uživaće u Božijem oprostu. • Đini će da budu ponovo oživljeni na Sudnjemu Danu, poput ljudi. • Đini nevernici će da budu kažnjeni džehenemom (paklom). • Đini su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku. • Đini vernici će da uđu u dženet (Raj), po jačem mišljenju (po većinskom mišljenju) Ašaba, Hafiza. • Ima ih muških i ženskih. • Međusobno se žene i plode. • Obično su aktivni noću. • Šejtani ne mogu da otvore vrata, nili mogu da otkriju nešto ako je nad svim tim spomenuto Božije ime. • Imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mesta na mesto. • Imaju moć brzog kretanja. • Šejtan se smeje ― osobi koja zeva. • Šejtan plače ― onda kada čovek učini sedžde-i-tilavet. Đini su su duhovna – za čoveka u zdravom stanju – nevidljiva bića koja je Bog stvorio da bi zajedno sa ljudima služili Njemu. Đina je Bog stvorio pre ljudi i to od plamena vatre što đini prirodom i jesu mada oni nisu vatra. Kao što je Bog stvorio čoveka od zemaljskog praha (gline), ali čovek nije zemlja, već meso. Otac svih đina je Iblis. On je bio jedan od đina, a ni u kom slučaju melek, kako se može steći mišljenje. Iz ugla lečenja Kur’anom, o đinima treba znati sledeće: oni su neposredni učesnici sihra ili, drugim rečima, izvršioci su onoga što se hoće sihrom postići. Kada sihirbaz načini sihr, on zadužuje svoje đine da rade na izvršenju tog sihra, pa onda đini prate osobu kojoj je namenjen sihr sve dok ne dobiju pogodnu priliku da uđu u telo, a onda nanose svu štetu i bolest koje oboleli ima. Takav đin je vezan sihrom za telo obolelog i vrlo retko sâm donese odluku da pokuša da izađe iz tela, odnosno da napusti obolelog. Takvog đina je potrebno ispravnim lečenjem Kur’anom prisiliti na izlazak. Poslanik Muhamed je, sa grupom ašaba, jednom prilikom otišao u čaršiju, a upravo u tom trenutku đinima je zabranjeno da prisluškuju meleke na prvom nebu što im je do tada bila uobičajena praksa. Desilo se da su meleci, čuvari prvog neba, šejtane i đine koji su se približili, gađali kamenicama od zvezda, meteorima. Koga od njih je pogodio meteor istog trenutka ga je istopio. Božijom naredbom, jedna grupa šejtana i đina je pobegla i vratila se svom narodu pričajući im o onome što im se dogodilo. Onda su đini rekli da se desila neka krupna stvar na Zemlji jer im je zabranjeno prisluškivanje. Poslali su grupu đina da ide po Zemlji i traži uzrok. Grupa tih đina je tada naišla pored Poslanika Muhameda koji je sa ašabima u čaršiji klanjao sabah namaz. Onda su đini rekli: »Eh, evo našli smo«. Kada su čuli Poslanika da uči Kur’an, rekli su da je to razlog što je postavljena pregrada na Nebu. Vratili su se svome narodu i rekli: »Mi smo zaista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali«. Posle ovoga, Muhamedu je objavljena šura đina (»Kul uhije iledže enehu-stemea neferu-minel džini fe kaaluu: ‘Ina semijana Kur’anen adžeba’«: Reci, meni je objavljeno da je nekoliko đina prisluškivalo i reklo: ‘Mi smo, zaista, Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali’).

   Đini ― izvršioci sihra

   To su oni đini nevernici koji su se pokorili sihirbazu i koji mu služe. Kada sihirbaz dobije svoje đine koji mu služe, on je Božijom voljom u prilici da im naređuje. Tako, kada sihirbaz napravi sihr nekoj osobi, on zadužuje jednog ili više svojih đina da krenu u ostvarenje sihra. To može da bude sihr bolesti, pa đin tada ima zadatak da uđe u žrtvu i da mu nanese bolest koju je sihirbaz zahtevao, to može da bude sihr rastave, pa đin ima zadatak da uđe u muža ili u ženu i da dovede do osećaja mržnje prema partneru, ili – suprotno tome – osećaj neprirodne zaljubljenosti kada čovek postaje opsednut nekim. Zatim tu je sihr lenjosti, mentalnih falinki, zbunjenosti, depresije, krvarenja kod žena, pobačaja, neplodnosti, bolova, oduzetosti, slepila, gubitka drugih osećaja, i sličnog. Za svaki ovaj sihr postoji đin koji ga ostvaruje u telu obolelog.
   Osim putem sihra, đin može i svojom voljom da uđe u telo obolelog, to je ono što naš narod zove prizivanje demona. To đin radi iz osvete čoveku što mu je načinio neku nepravdu, pa bar i nesvesno, ili iz drugog razloga. Ovakvo stanje je lakše da se leči nego ako je u pitanju sihr. Lakše i brže se Božijom voljom dolazi do izlečenja.

   
   
   
   

   Trostruki Mesec (Privezak)

   3.000 R. S. D./30 €

   Veštičije Kamenje

   3.000 R. S. D./30 €